Sjællandske Historiske
Artillerie og Feltcorps
Gør historien levende

Historiske Soldater

    version 1.5 

 

   VEDTÆGTER FOR FORENINGEN                                 19. februar 2013

   ”SJÆLLANDSKE HISTORISKE ARTILLERIE  OG FELTCORPS”.

§1..Foreningens navn.

  a…Foreningens navn er ”Sjællandske historiske Artillerie og Feltcorps”.

      b…Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§2..Foreningens formål.

      Foreningens formål er at udbrede kendskabet til uniformering og beklædning,  

      indhente oplysninger om levevis inden for det militære og civile liv, gældende

      for tidsperioden, Englandkrigene og 1.Slesvigske krig (1848) og 2.Slesvigske

      krig (1864), samt søge deltagelse i historiske (spil, opvisninger?) i ind- og

      udland.

§3..Tegningsret.

      Foreningen tegnes af formanden

§4..Optagelsesbetingelser og eksklusion.

      a…Som medlem kan optages alle personer med interesse som i §2.

      b…Bestyrelsen bedømmer og beslutter en persons optagelse i foreningen.

      c…Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når dette

           1…Ikke har opfyldt kontingentbetingelserne.

           2…Har vist usømmelig eller uhæderlig opførsel, eller på anden måde

                 skadet Foreningen.

      d…Et ekskluderet medlem kan fordre afgørelsen behandlet på den

            førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem

            har møderet og taleret under dette dagsordenpunkt.

      e…Udmeldelse kan ske til enhver tid.

§5..Regnskab og Kontingent.

      a…Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

      b…Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære

            generalforsamling. Kontingent skal være betalt senest d. 1.marts.

§6..Generalforsamling.

     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april. Meddelelse om 

     generalforsamlingens afholdelse og dagsorden, vedlagt eventuelle forslag fra

     bestyrelsen og medlemmer, udsendes af formanden senest 14 dage før.

     Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden

     i hænde senest samme års 1. februar.

     a…Kun restancefri medlemmer har stemmeret.

     b.. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.

     c…Ved en eventuel afstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

     d…Forslag til ændring af vedtægter kræver 2/3 stemmeflertal af de

          fremmødte medlemmer.

     e…Det påhviler bestyrelsen af føre referat over såvel generalforsamlinger, som

           bestyrelsesmøder.

 

  Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

   1…Valg af dirigent.

   2…Valg af referent.

   3…Formandens beretning.

    4…Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt en liste over

          foreningens ejendele.

    5…Fastsættelse af kontingent.

    6…Fastsættelse af takster indtil næste ordinære generalforsamling.

    7…Valg af formand.

    8…Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

    9…Valg af 1 regnskabskontrollant for 2 år.

    10..Indkomne forslag.

    11..Eventuelt.

 

§7..Bestyrelse.

      Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

      a…Bestyrelsen  fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger,

           der er nødvendige for foreningens virke. Et bestyrelsesmøde er kun

            beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden, er

            tilstede.

      b…Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for 2 år af gangen,

            dog således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2

            bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Suppleant er på valg hvert år.

      c…Bestyrelsen konstituerer sig som næstformand, sekretær, kasserer og

            2 menige bestyrelsesmedlemmer.

      d…Bestyrelsen har ansvar for og varetager foreningens drift.

      e…Der er 2 regnskabskontrollanter, og de er skiftevis på valg hvert andet år.

      f…Suppleant har adgang til bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret.

 

§8..Ekstraordinær generalforsamling.

     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller

     mindst 1/3 af medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

 

§9..Beholdning, udlån og brug af foreningens ejendele.

      a…Foreningens ejendele skal tilpasses efter behov.

      b…Der skal føres journal over foreningens ejendele.

      c…Eventuelt bortsalg af foreningens ejendele skal godkendes på førstkommende

           generalforsamling.

      d…Foreningens genstande kan kun udlånes til brug i foreningens regi.

      e…Låner af blankvåben skal have bæretilladelse til samme.

      f…Låner af genstande f.eks. uniform er ansvarlig for samme.

 

§10..Generelle bestemmelser ved deltagelse i  arrangement.

      a…Uniformering og påklædning skal være nostalgisk, tidstypisk og af en vis

            standard.

      b…Der skal altid være et medlem som er kontaktperson for et arrangement, og

            som samtidig skal være ”kaptajn” for styring af afvikling.

      c…Hvis der bæres blankvåben skal man være i besiddelse af bæretilladelse.

      d…Medlemmer som anvender blankvåben, håndskydevåben eller artillerie ved

           arrangement, f.eks. salutering, skal have gennemført i relevant del af

           sikkerhedskursus (Nordisk Napoleon Alliance) og modtaget bevis herfor.

   

§11..Ikke medlemmers deltagelse i arrangement.

      a…Der kan deltages i foreningens arrangementer, men skal, hvis

            blankvåben bæres, være i besiddelse af bæretilladelse til blankvåben.

      b…Der kan bæres originale forladeskydevåben før 1870, men må ikke anvendes.

      c…Hvis deltagelse i arrangement, kan der ikke fås andel af indkomne midler til

           dækning af udgifter.

      d…Særlig inviterede kan få dækket deres udgifter.

 

§12..Opløsning.

      Foreningens opløsning kan kun ske ved afstemning på 2 særskilte

      generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum, hvor

      mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved begge generalforsamlinger afgives for

      opløsningen. På den generalforsamling hvor foreningens opløsning måtte blive

      vedtaget, afgøres tillige ved almindelig stemmeflertal, hvorledes foreningens

      midler skal afvikles.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk